Meaning of the Sanskrit Word: avadhana

  avadhāna—attention.    Madhya 6.97, Madhya 15.249, Antya 15.53
  avadhāna—glancing over    Adi 5.65
  avadhāna—any attention    Madhya 16.267
  aṁśera avadhāna—manifestation of the part    Adi 5.81
  kara avadhāna—You consider it    Madhya 12.33
  kare avadhāna—glances    Madhya 20.272

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z