Meaning of the Sanskrit Word: aprakrta

  aprākṛta—transcendental    Madhya 6.141, Madhya 6.145-146, Madhya 8.43, Antya 4.173, Antya 4.191
  aprākṛta—spiritual    Madhya 8.138, Madhya 9.194, Madhya 20.255, Antya 5.42
  aprākṛta—and spiritual    Adi 2.36
  aprākṛta-dehe—in that transcendental body    Antya 4.193
  prākṛta-aprākṛta—material and spiritual    Madhya 21.17

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z