Meaning of the Sanskrit Word: aparam

  aparam—boundless    Adi 4.52, Adi 4.275
  aparam—junior    Bg 4.4
  aparam—any other    Bg 6.20-23
  aparam—inferior    SB 2.5.6
  aparam—not other (than her husband)    SB 4.4.27
  aparam—else.    SB 4.8.77
  aparam—the next body    SB 6.1.49
  aparam—another    SB 6.9.22
  aparam—lower    SB 7.3.32
  aparam—what else    SB 7.10.70
  aparam—end    SB 10.9.13-14
  aparam—another    SB 3.12.49
  aparam—unbounded    SB 4.5.1

Compound Sanskrit Words Containing: aparam

  purva-aparam—the beginning and the end    SB 10.9.13-14
  tvat-aparam—other than Your Lordship    Madhya 22.96