Meaning of the Sanskrit Word: antahpura

  antahpura—inside.    Madhya 12.93
  antahpura—inside the rooms    Madhya 12.121

Compound Sanskrit Words Containing: antahpura

  antahpura-sthasya—remaining inside the house or palace    SB 7.6.29-30
  antahpura-vartinah—the inhabitants of the palace    SB 6.14.49