Meaning of the Sanskrit Word: angikara

  angikara—acceptance    Adi 4.41, Adi 7.56, Madhya 2.24, Madhya 2.80, Madhya 4.40, Madhya 4.173, Madhya 5.119, Madhya 6.267, Madhya 7.35, Madhya 7.148 (and more...)
  angikara—accept.    Adi 7.33, Madhya 9.215, Madhya 15.243
  angikara—accepting    Adi 4.267, Madhya 12.161
  angikara—accept    Adi 10.27, Madhya 20.71
  angikara—a promise    Madhya 5.50
  angikara—promise    Madhya 5.55

Compound Sanskrit Words Containing: angikara

  angikara kari—accepting    Adi 4.50, Adi 4.99-100, Adi 4.271-272
  angikara kara—accept    Madhya 10.36, Antya 3.237
  angikara jani—understanding the acceptance    Madhya 16.61
  angikara kaila—accepted    Madhya 17.20
  angikara kaila—accepted.    Adi 14.68
  angikara kaila—You accepted    Antya 3.74
  angikara kaila—accepted as one of the associates    Antya 5.157
  angikara kaila—You have accepted    Antya 11.28
  angikara kaila—did accept    Antya 13.19
  angikara kari—accepting this proposal    Madhya 7.68
  angikara na karila—did not accept    Antya 6.268
  kaila angikara—accepted.    Madhya 17.180
  kaila angikara—You have accepted    Madhya 16.188
  kaila angikara—He accepted    Madhya 19.252
  kaila angikara—You accepted    Antya 3.75
  kaila angikara—They accepted.    Antya 6.88
  kara angikara—kindly accept.    Madhya 10.40
  kara angikara—please accept    Madhya 20.8
  karaha angikara—please accept.    Madhya 15.160
  kare angikara—accepts.    Antya 12.111
  karibe angikara—will accept.    Madhya 11.27
  karimu angikara—I shall accept    Antya 3.114-115
  kariyacha angikara—have accepted    Antya 4.91
  na kaila angikara—did not accept    Antya 7.96
  na karena angikara—does not accept    Antya 13.26