Meaning of the Sanskrit Word: anandi

  ānandi—giving pleasure    Antya 15.14
  karṇa-ānandi—gladdening the ears    Adi 2.2

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z