Meaning of the Sanskrit Word: akarsana

  akarsana—attraction.    Adi 4.270, Adi 5.223, Madhya 2.68, Madhya 8.145, Madhya 9.127, Antya 15.8, Antya 15.18
  akarsana—attracting    Adi 5.215, Madhya 13.158, Madhya 21.102, Madhya 24.43, Madhya 24.51, Madhya 24.57, Madhya 24.110
  akarsana—attract    Adi 7.35
  akarsana—the attraction    Adi 17.237

Compound Sanskrit Words Containing: akarsana

  kare akarsana—attracts.    Antya 3.38, Antya 15.22
  kancuka-akarsana—snatching the border of Her sari    Madhya 14.195
  kare akarsana—attract    Antya 16.121-122
  kare akarsana—they attract    Antya 16.123
  panca-indriya-akarsana—the attraction of the five senses    Antya 20.127
  yamuna-akarsana—attracting the river Yamuna    Adi 17.117