Meaning of the Sanskrit Word: ahah

  ahaù—day    Bg 8.17, Bg 8.24, SB 9.4.3
  ahaù—alas    Bg 1.44
  ahaù—during daytime    Bg 8.19
  ahaù—days    SB 3.11.33
  ahaù—daytime.    SB 3.20.22

Compound Sanskrit Words Containing: ahah

  ahaù ahaù—day after day    SB 7.15.11, SB 7.15.11, SB 8.16.47, SB 8.16.47
  ahaù-ahaù—every day    SB 5.8.8, SB 5.8.8, SB 6.19.7, SB 6.19.7
  ahaù-räträëi—the days and nights    SB 5.21.3, SB 5.21.4, SB 5.21.5, SB 5.22.9
  ahaù-ahaù—always    SB 5.23.8, SB 5.23.8
  ahaù-ahaù—daily    SB 6.19.19-20, SB 6.19.19-20
  ahaù-niçam—day and night    SB 3.11.11, SB 3.27.23
  ahaù-rätra—day and night    Bg 8.17, Adi 5.162
  ahaù ca—daytime    SB 8.20.25-29
  ahaù eva—from the very day    SB 1.15.36
  ahaù-gaëena—days of time    SB 5.8.8
  ahaù-gaëena—by days    SB 6.12.33
  ahaù-gaëän—days after days    SB 9.14.25
  ahaù-niçi—day and night    Antya 5.49-50
  ahaù-patiù—the sun.    SB 8.10.25
  ahaù-rätra—the days and nights    SB 5.18.15
  ahaù-rätra-ädibhiù—because of days and nights    SB 5.24.11
  ahaù-räträbhyäm—by the day and night    SB 5.20.30
  ahaù-räträn—days and nights    SB 4.29.54
  ahaù-ägame—at the beginning of the day    Bg 8.18
  dvitéyam ahaù—the functions to be performed on the second day    SB 9.3.1
  måta-ahaù—annual death ceremonies    SB 7.14.26