Meaning of the Sanskrit Word: adhvara

  adhvara—sacrifice    SB 4.3.10, SB 4.7.27
  adhvara—transcendental    SB 3.13.28

Compound Sanskrit Words Containing: adhvara

  adhvara-adyaih—by performance of Vedic rituals    SB 3.9.13
  adhvara-atmakam—worshipable by performances of sacrifice    SB 3.13.35
  adhvara-atma—the supreme enjoyer of all sacrifices, the yajna-purusa    SB 5.15.12
  daksa-adhvara-druhah—who devastated the sacrifice of Daksa    SB 4.7.60
  kama-adhvara—sacrifices for sense gratification (like Daksa-yajna, the sacrifices performed by Daksa)    SB 8.7.32
  tat-adhvara—(produced from) his (Daksa’s) sacrifice    SB 4.5.1