Meaning of the Sanskrit Word: yatudhana

  yatudhana—Raksasas    SB 6.8.25
  yatudhana-prtanam—the soldiers of the Raksasas    SB 9.10.19

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z