Meaning of the Sanskrit Word: yateka

  yateka—all    Adi 7.35, Adi 10.42, Adi 14.28, Madhya 4.67, Madhya 21.101, Antya 18.16-17
  yateka—as many    Adi 9.31, Madhya 17.231
  yateka—all of them    Adi 6.72
  yateka—whatever    Adi 13.15
  yateka—all that    Madhya 3.54
  yateka—how much    Madhya 15.238
  yateka guna—all the transcendental attributes    Antya 8.43
  yateka mahanta—all respectable devotees    Madhya 4.149
  yateka vicare—as far as he analytically studies    Madhya 9.364

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z