Meaning of the Sanskrit Word: yahi

  yahi—go    SB 6.17.15
  yahi—become    SB 7.15.72
  yahi—better go    SB 8.22.33
  yahi—immediately go    SB 9.4.69
  yahi—please return    SB 9.24.33
  yahi—because    Antya 5.143
  saranam yahi—go to take shelter    SB 9.4.57-59
  na yahi—do not go away    SB 6.14.56

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z