Meaning of the Sanskrit Word: vyupta

  vyupta—having scattered    SB 4.5.10
  vyupta-keśaḥ—having scattered hair    SB 4.2.14-15

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z