Compound Sanskrit Words Containing: vyuhena

  atma-tattva-vyuhena—by expansions of Himself in the quadruple forms Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna and Aniruddha    SB 5.17.14

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z