Compound Sanskrit Words Containing: vyenkata

  vyeṅkaṭa bhaṭṭa—Veṅkaṭa Bhaṭṭa    Madhya 9.82
  vyeṅkaṭa-adrye—to the holy place Veṅkaṭa Hill    Madhya 9.64

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z