Compound Sanskrit Words Containing: vyavasyati

  yat vyavasyati—why she has taken to this sort of life    SB 4.26.17

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z