Meaning of the Sanskrit Word: vyavasayah

  vyavasayah—adventure    Bg 10.36
  vyavasayah te—your determination    Bg 18.59

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z