Meaning of the Sanskrit Word: vyavahita

  vyavahita—separated    SB 7.7.44, Antya 3.58
  vyavahita—standing at a distance    SB 1.9.36
  vyavahita haile—even when improperly uttered    Antya 3.59
  vyavahita-rahitam—without offenses or without being separated    Antya 3.60

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z