Meaning of the Sanskrit Word: vyasera

  vyasera—of Srila Vyasadeva    Adi 7.121, Adi 17.312
  vyasera nandana—the son of Vyasadeva    Madhya 21.110

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z