Meaning of the Sanskrit Word: vyartha

  vyartha—useless    Madhya 16.182, Madhya 23.22, Antya 10.51, Antya 20.37
  vyartha—for nothing    SB 1.16.9
  vyartha—futile    Adi 14.88
  vyartha—untruthful    Madhya 2.24
  vyartha—meaningless    Madhya 5.42
  vyartha—unnecessarily    Antya 9.48
  vyartha haila—becomes useless    Adi 13.123
  vyartha haila—has become useless.    Antya 4.98
  vyartha karis—you baffle    Antya 19.46
  vyarthā api—although without meaning    SB 3.9.9

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z