Meaning of the Sanskrit Word: vyaktim

  vyaktim—personality    Bg 7.24
  vyaktim—revelation    Bg 10.14
  vyaktim—manifestation    SB 7.3.28
  vyaktim yayuḥ—it is said in the śāstra    NoI 10

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z