Meaning of the Sanskrit Word: vyakhya

  vyākhyā—explanation    Adi 7.133, Adi 7.137, Adi 16.5, Adi 16.87, Adi 16.91, Madhya 2.88, Madhya 6.130, Madhya 6.193, Madhya 17.96, Madhya 25.47 (and more...)
  vyākhyā—explaining the śāstras    SB 7.9.46
  vyākhyā—explanations (countering the attack of the asuras)    Madhya 23.117-118
  śloka-vyākhyā—of the explanation of the verse    Madhya 24.106
  śāstra-vyākhyā—explanation of the scriptures    Madhya 6.191
  ku-vyākhyā—fallacious explanations    Adi 2.90
  vyākhyā karena—explains    Antya 7.114
  vyākhyā-anurūpa—a suitable explanation    Madhya 25.97
  ye vyākhyā—which explanation    Adi 16.90

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z