Meaning of the Sanskrit Word: vyakarana

  vyākaraṇa—grammar    Adi 15.5, Adi 16.31, Antya 5.104-105
  vyākaraṇa paḍāi—yes, I teach grammar    Adi 16.33
  vyākaraṇa-madhye—among grammars    Adi 16.32

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z