Meaning of the Sanskrit Word: vrndavanam

  vṛndāvanam—Vṛndāvana    SB 10.13.59, Adi 4.216
  vṛndāvanam—to Vṛndāvana    Madhya 3.1, Antya 14.41
  vṛndāvanam—the forest of Vṛndāvana    Antya 1.159, Antya 1.160
  vṛndāvanam—the sacred place by the name Vṛndāvana    SB 10.11.35
  vṛndāvanam—the place known as Vṛndāvana    SB 10.11.36
  vṛndāvanam—to Vṛndāvana-dhāma    Madhya 17.1
  vṛndāvanam—he place Vṛndāvana    Antya 1.67
  vṛndāvanam nāma—named Vṛndāvana    SB 10.11.28

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z