Compound Sanskrit Words Containing: viththala

  viththala darsana—visit the temple of Viththala.    Madhya 9.303
  viththala-thakura—the Deity known as Viththala    Madhya 9.282

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z