Meaning of the Sanskrit Word: visvarupah

  visvarupah—Visvarupa    SB 6.6.44, SB 6.7.34, SB 6.7.38, SB 6.7.40
  visvarupah—the gigantic universal form.    SB 6.8.13
  sri-visvarupah uvaca—Sri Visvarupa said    SB 6.7.35, SB 6.8.4-6

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z