Meaning of the Sanskrit Word: visvarupa

  viśvarūpa—of the name Viśvarūpa    Adi 15.12, Adi 15.14, Adi 15.18, Adi 15.21
  viśvarūpa—of Viśvarūpa    SB 6.13.5, Madhya 7.13
  viśvarūpa—Viśvarūpa    Adi 13.74, Madhya 3.143
  viśvarūpa—universal form    Adi 13.76
  viśvarūpa—Viśvarūpa (the elder brother of Śrī Caitanya Mahāprabhu)    Madhya 7.44
  viśvarūpa-duhitaram—the daughter of Viśvarūpa    SB 5.7.1
  viśvarūpa-uddeśe—to find Viśvarūpa    Madhya 7.11

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z