Meaning of the Sanskrit Word: vistaram

  viṣṭaram—whose seat    SB 3.28.16
  viṣṭaram—the resting place    SB 6.16.32
  vistaram—in detail    SB 3.14.4
  vistaram—very expensive arrangements.    SB 7.15.3
  vistāram—expanded    Bg 13.31
  sa-vistaram—in all details    SB 3.3.2

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z