Meaning of the Sanskrit Word: visanna

  visanna—morose    Adi 17.247, Madhya 15.182
  visanna—depressed    SB 3.9.27-28
  visanna—morose    SB 6.11.26
  visanna hana—being very morose.    Antya 12.82
  visanna hana—being morose    Antya 14.35
  visanna-antara—morose mind    Antya 12.4
  visanna-cetase—morose in the core of his heart    SB 6.11.12
  visanna-manasah—aggrieved in mind    SB 8.8.36
  visanna-atma—therefore very morose    SB 9.7.8

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z