Meaning of the Sanskrit Word: visalah

  visalah—having a width    SB 5.21.15
  visalah—named Visala    SB 9.2.33
  visalah—among the three, King Visala    SB 9.2.33
  dvi-guna-visalah—twice as big    SB 5.20.7
  niyuta-yojana-visalah—one million yojanas (eight million miles) wide    SB 5.16.5

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z