Meaning of the Sanskrit Word: viklavah

  viklavah—agitation    SB 3.31.21
  viklavah—being overwhelmed    SB 6.9.29-30
  viklavah—confused    SB 7.8.11
  ajata-viklavah—not afraid    SB 6.12.3
  baspa-viklavah—his voice being choked up    SB 4.20.21
  pulaka-asru-viklavah—agitated by tears of jubilation.    SB 8.22.15
  vigata-viklavah—having given up contemplation of being unfit    SB 7.9.12

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z