Meaning of the Sanskrit Word: vikasita

  vikasita—exhibited    Antya 16.148
  vikasita-vadanāḥ—with bright faces.    SB 5.9.14

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z