Meaning of the Sanskrit Word: vijayam

  vijayam—victory    Bg 1.31, SB 8.21.8
  vijayam—the victory    SB 6.13.22-23
  ananta-vijayam—the conch named Ananta-vijaya    Bg 1.16-18

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z