Meaning of the Sanskrit Word: vidyadhrah

  vidyadhrah—the celestial denizens named Vidyadharas    SB 3.10.28-29
  gandharva-apsarasah, yaksah, raksah-bhuta-gana-uragah, pasavah, —all inhabitants of different planets    SB 2.6.13-16

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z