Meaning of the Sanskrit Word: vidvisah

  vidvisah—or envious persons    SB 6.16.5
  vidvisah—envious.    SB 7.1.16
  vidvisah—enemies    SB 7.8.9
  uranga-vidvisah—of Garuda, the enemy of the snakes.    SB 4.20.22

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z