Compound Sanskrit Words Containing: vidite

  haya ta vidite—is well-known.    Antya 3.91
  karila vidite—declared    Madhya 4.52

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z