Meaning of the Sanskrit Word: viddha

  viddha—being polluted    SB 7.10.15-17
  viddha—pierced    Madhya 24.232
  apāṅga-viddha-dhīḥ—his intelligence pierced by the lustful glance.    SB 6.1.65
  bāṇa-viddha—pierced by an arrow    Madhya 24.231
  kaṇṭaka-viddha-aṅgaḥ—a person whose body has been pinpricked    SB 10.10.14
  viddhā-tyāga—to avoid viddha-ekādaśī or mixed Ekādaśī    Madhya 24.342

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z