Meaning of the Sanskrit Word: vetanatah

  vetanataḥ—or by some wages    SB 5.9.9-10
  karma-vetanataḥ—in exchange for wages from working    SB 5.9.11

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z