Meaning of the Sanskrit Word: vayasya

  vayasya—O my friend    SB 1.15.19
  vayasya—unto friends of the same age    SB 9.10.45-46
  vayasya-vatsa-pān—the cowherd boys and the calves    SB 10.12.1

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z