Meaning of the Sanskrit Word: vatya

  vātyā—cyclonic air    SB 3.17.5
  vātyā—by the whirlwind    SB 5.13.4
  vātyā aupamyayā—compared to a whirlwind    SB 5.14.9
  vātyā-rūpa-dharaḥ—who had assumed the form of a forceful whirlwind    SB 10.7.26

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z