Meaning of the Sanskrit Word: vasudevasya

  vasudevasya—of Vasudeva    SB 1.8.33, SB 10.8.14
  vāsudevasya—of the Supreme Personality of Godhead    SB 4.8.7, SB 10.10.20-22
  vasudevasya—by Vasudeva    SB 1.1.12
  vasudevasya—of the wife of Vasudeva    SB 3.2.25
  vasudevasya—of Vasudeva, Kṛṣṇa’s father    SB 10.2.7
  vāsudevasya—of Kṛṣṇa    Bg 18.74
  vāsudevasya—of the Personality of Godhead Śrī Kṛṣṇa    SB 1.5.9
  vāsudevasya—of Lord Śrī Kṛṣṇa    SB 1.5.31
  vāsudevasya—of Vāsudeva, Śrī Kṛṣṇa    SB 1.7.32
  vāsudevasya—Lord Vāsudeva    SB 5.1.27
  vāsudevasya—of Lord Vāsudeva    SB 5.18.1
  vāsudevasya—Lord Vāsudeva (the son of Vasudeva), Kṛṣṇa    SB 5.23.4

Can't find any compound Sanskrit words containing vasudevasya.