Meaning of the Sanskrit Word: vasite

  vasite—to sit down    Adi 7.64, Madhya 12.161, Madhya 15.274, Antya 6.118, Antya 20.94
  vasite—to sit    Madhya 6.222, Madhya 10.4
  pīṭhe vasite—to sit on the place    Madhya 15.235

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z