Meaning of the Sanskrit Word: vasavah

  vasavah—the Vasus    Bg 11.22, SB 8.13.4
  vasavah—the eight Vasus    SB 6.3.14-15
  vasavah—heavenly king    Bg 10.22
  vasavah amarah—the Vasus fought    SB 8.10.32-34
  vasavah astau—the eight Vasus    SB 6.6.10-11

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z