Meaning of the Sanskrit Word: vasavah

  vasavaḥ—the Vasus    Bg 11.22, SB 8.13.4
  vasavaḥ—the eight Vasus    SB 6.3.14-15
  vāsavaḥ—heavenly king    Bg 10.22
  vasavaḥ amarāḥ—the Vasus fought    SB 8.10.32-34
  vasavaḥ aṣṭau—the eight Vasus    SB 6.6.10-11

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z