Meaning of the Sanskrit Word: vasatih

  vasatiḥ—the abode    Madhya 23.87-91
  praṇaya-vasatiḥ—object of love    NoI 11

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z