Meaning of the Sanskrit Word: varnite

  varṇite—to describe.    Adi 5.227, Adi 16.36, Madhya 2.91, Madhya 8.303, Madhya 16.200, Antya 1.124, Antya 5.104-105, Antya 18.10, Antya 18.19, Antya 20.72
  varṇite—describing    Adi 8.46
  varṇite—describe    Adi 13.44
  varṇite—to write    Antya 20.71
  varṇite—to describe properly.    Antya 20.77
  nā pāri varṇite—I cannot describe.    Madhya 17.106
  varṇite ke pāre—who can describe    Antya 14.6
  varṇite pāre—can describe    Antya 14.121

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z