Meaning of the Sanskrit Word: vamya

  vamya—perverse    Adi 4.130
  vamya—craftiness    Madhya 8.172
  vamya—characteristics of the left-wing gopis    Madhya 14.188
  vamya—opposition    Madhya 14.198
  vamya-svabhava—quarrelsome nature.    Antya 7.142
  vamya-svabhave—because of left-wing character    Madhya 14.162

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z