Meaning of the Sanskrit Word: vamsam

  vamsam—dynasty    SB 1.10.2, SB 4.8.6
  vamsam—the dynasty    SB 5.15.16
  vamsam—the dynasties    SB 9.1.4
  vamsam—descendants    SB 9.17.11
  bhrgoh vamsam—generations of Bhrgu    SB 4.1.42
  dista-vamsam—the dynasty of Dista    SB 9.2.22
  prak-vamsam—the pillars of the sacrificial pandal    SB 4.5.14
  puroh vamsam—the dynasty of Maharaja Puru    SB 9.20.1
  sva-vamsam—his original dynasty (the Puru dynasty)    SB 9.23.18-19
  surya-vamsam—the descendants of the sun-god    SB 9.12.6
  yadoh vamsam—the dynasty of Yadu    SB 9.23.18-19
  yadoh vamsam—the description of the dynasty of Yadu    SB 9.23.18-19

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z