Meaning of the Sanskrit Word: vaikunthe

  vaikunthe—to the spiritual world    Madhya 9.257, Madhya 20.370, Antya 3.78-79
  sri-vaikunthe asi—coming to Sri Vaikuntha    Madhya 9.222
  vaikunthe calila—returned to Vaikunthaloka.    Madhya 9.313
  vaikunthe cadaila—have raised to the Vaikuntha platform.    Antya 11.28
  vaikunthe yaya—goes to the spiritual sky    Madhya 21.141

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z