Meaning of the Sanskrit Word: vahan

  vahan—carrying    Madhya 23.27
  vāhān—the horses (carriers)    SB 1.14.13
  vāhān—horses and elephants    SB 7.10.65-66
  vāhān—mounted soldiers    SB 8.10.41
  ambu-vāhān—the clouds which carry water    SB 2.1.34
  sa-vāhān—with their carriers    SB 6.8.1-2

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z