Meaning of the Sanskrit Word: utpatya

  utpatya—after springing up    SB 3.19.2
  utpatya—coming forth    SB 5.9.18
  utpatya—was flying    SB 10.6.4
  utpāṭya—extracting    SB 8.6.33
  sam-utpatya—slipped upward    SB 10.4.9

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z